Psykisk vold - find vejen til sund kærlighed


RAPPORTER

Psykisk vold resulterer typisk i en langsom psykologisk nedbrydningsproces. Hvis du vil vide mere om psykisk vold og andre former for partnervold, finder du rapporter om emnet her


Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab: Handlingsplanen indeholder i alt 22 tiltag, der skal bekæmpe partnervold og forebygge partnerdrab. Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, juni 2023.


Ny rapport viser, hvorfor voldsudsatte ikke søger hjælp:

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt årsager til, at kvinder og mænd, der udsættes for psykisk eller fysisk partnervold, ikke søger hjælp fra myndigheder eller organisationer.


En forudsigelig forbrydelse: Kvindedrab i Danmark: Journalist Line Vaaben og retsmediciner Asser Hedegård Thomsen kortlægger kvindedrab i Danmark med baggrund i data fra Asser Hedegård Thomsens ph. d.-afhandling om drab i Danmark og interviews med alle førende eksperter på området i Danmark og udlandet. Gribende, grundigt og velresearchet.


Ny undersøgelse: Politiets vurdering af sager om vold eller overgreb mod børn og unge har betydning for, om sagen kommer i børnehuset:

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes involvering af børnehuse i sager med viden om eller mistanke om overgreb mod børn. Undersøgelsen identificerer en række forhold, som kan have betydning for, om kommunerne involverer børnehuset – også i sager, hvor kriterierne for involvering umiddelbart er opfyldt. Ankestyrelsen, 2023.


Frivillige i tilbud til voldsudsatte personer: Rapporten belyser, hvordan frivillige bidrager til tilbud til personer udsat for vold i nære relationer, og hvilken betydning de frivilliges bidrag har for indsatsen. Den giver også indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at have frivillige tilknyttet tilbud til personer udsat for vold i nære relationer. Udgiver 2022.


Undersøgelse om vold i nære relationer 2022: I rapporten belyses karakteristika ved personer, som modtager en indsats hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud målrettet vold i nære relationer, og den vold, de har været udsat for. Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten alle respondenter har været udsat for psykisk vold. Udgivet af Socialstyrelsen.


Rapport: Går vold i arv? En kvalitativ undersøgelse af betydningen af vold i opvæksten for familielivet som voksen: Om og hvordan vold kan gå i arv, er kun sparsomt belyst i Danmark. Formålet med denne rapport er derfor at undersøge, hvilke forhold der har betydning for, om vold i opvæksten gentager sig i voksenlivet. Rapporten er udgivet af 'Lev Uden Vold' i juni 2023.


Rapport: Anmeldelsestilbøjelighed i sager om vold og seksualforbrydelser:

Rapporten undersøger omfanget af og årsager til, at borgere undlader
at anmelde kriminalitet, herunder vold, psykisk vold, voldtægt og øvrige seksuelle krænkelser. August 2022


Får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp: En registeranalyse af underretninger og kommunens indsatser for børn under 18 år udsat for vold i hjemmet. Børns Vilkår, 2022


'Kvinder på krisecenter'I denne rapport om kvinder på krisecenter undersøges forekomsten af fysisk, psykisk og seksualiseret vold blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre, samt hvordan volden påvirker deres mentale helbred, og hvordan de udvikler sig undervejs i opholdet.

Undersøgelsen beror på Sarah Bøgelund Dokkedahls ph.d.-studie og er  udgivet af SDU i samarbejde med Danner og Kvindehjemmet i sommeren 2021.


Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag: Rapporten redegør for fænomenet psykisk vold mod børn og beskriver denne volds omfang, risikofaktorer og konsekvenser. Der beskrives desuden en række virksomme indsatser til forebyggelse, opsporing og behandling. Rapporten hviler på et litteraturstudie. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020.


'Psykisk partnervold - en kvantitativ kortlægning' er finansieret af Lev Uden Vold. Forfattere: Mai Heide Ottosen og Stine Vernstrøm Østergaard, 2018.

Screening af indsatser til voldsudsatte: På baggrund af et litteraturstudie og indhentning af viden fra praksisfeltet om ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder og mænd, er der fundet otte kerneelementer, der er vigtige for, at ambulante tilbud til voldsudsatte er virkningsfulde. Rambøll Management Consulting, 2020


Analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud: Socialstyrelsen har lavet en analyse om voldsudøvere og deres partnere, som har modtaget behandling hos Dialog mod Vold. Analysen viser, at 84 pct. af voldudøverne er mænd, og 91 pct. af voldudøvernes partnere, er kvinder. Socialstyrelsen 2020.


Notat - Kortlægning af definitioner og begreber om psykisk vold - Lev Uden Vold, 2018

Kortlægning - Vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer - Lev Uden Vold, 2018

Kortlægning - Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold – Kortlægning af forskning - Lev Uden Vold, 2018

Voldsudsatte kvinder bliver alt for længe i det voldelige forhold, Lev Uden Vold 2018

Karakteristik af voldsudøvere - Dialog mod Vold  

Vold i nære relationer - omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark- Socialstyrelsen

Alkoholproblemer og partnervold - VIVE 2010

Den voldsramte kan også være din kollega- LOKK 2012Psykisk vold er skadeligt og skal tages lige så alvorligt som fysisk og seksualiseret vold. Det er vigtigt, at den brede offentlighed, og i
særdeleshed fag- og myndighedspersoner, har kendskab til denne
voldsform og dens konsekvenser for kvinder og børn. Sådan lyder en af anbefalingerne i rapporten 'Kvinder på krisecenter'.

Anbefalinger og handlingsplaner


Handlingspan mod partnervold og partnerdrab: Handlingsplanen indeholder i alt 22 tiltag, der skal bekæmpe partnervold og forebygge partnerdrab. Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, juni 2023.

Find handlingsplanen her >>Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer: Socialstyrelsen har udarbejdet otte anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer. Anbefalingerne omfatter opsporing og risikovurdering, koordineret samarbejde og relationsopbygning og anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte person.

Find anbefalingerne her >>


EU-foranstaltninger til at sætte en stopper for vold mod kvinder: EU og dets medlemsstater arbejder sammen om at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og piger, beskytte ofrene og straffe gerningsmændene.

Find foranstaltningerne her >>Forældrefremmedgørelse: Custody, violence against women and violence against children:

The present report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem, is submitted to the Human Rights Council pursuant
to resolution 50/7. The report addresses the link between custody cases, violence against women and violence against children, with a focus on the abuse of the term “parental
alienation” and similar pseudo-concepts.

Læs rapporten her >>